Brief voor directeur van de school van uw kinderen

Met de doorgedrukte spoedwet, noodwet heeft de regering wederom op illegale wijze de bevolking buiten spel gezet om hun nieuwe wereld orde plannen op te leggen.
Ben u niet van plan hieraan mee te werken of wilt u duidelijkheid hierover als het gaat om het vaccineren van uw kind of kinderen zonder uw toestemming tijdens uw afwezigheid, stuur dan de hieronder te downloaden brief.

Dit is de inhoud van de brief die u dus ook als pdf kunt DOWNLOADEN

———————-START BRIEF——————————————————-

Geachte directeur/ directrice:

De WHO (World Health Organization) heeft onlangs het begrip ‘toestemming’
geherdefinieerd waarin wordt gesteld dat de fysieke aanwezigheid van een kind of
adolescent, met of zonder ouder bij een vaccinatiesessie, zal worden opgevat als
‘toestemming’. Dit omvat ook zgn. vaccinatiedagen op school waarbij het kind op school
aanwezig is, ook nadat de ouders nadrukkelijk en/of schriftelijk geen toestemming hebben
gegeven om te vaccineren.

Als verpleegkundige, leerkracht, rector, manager etc. heeft U, persoonlijk de plicht en
verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming bij de
initiatie, leiding of uitvoering van vaccinatiesessies op uw school of evenement.

De herdefinitie van de WHO is in directe overtreding met de Nederlandse grondwet artikel
11, ‘Onaantastbaarheid lichaam’, waarin wordt gesteld dat :
1: “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht
op onaantastbaarheid van zijn lichaam.”

Volgens de, in eenvoudig Nederlands herschreven Grondwet, betekent het:
“Iedereen is de baas over zijn eigen lichaam. De overheid mag niets met je lichaam doen,
als je dat niet wilt. Ook anderen mogen niets met je lichaam doen, als je dat niet wilt.
Niemand mag je bijvoorbeeld pijn doen. Ook mag niemand je medicijnen geven als je dat
niet wilt. Zelfs medische keuring, of het knippen van je haren mag niet, als je daarvoor
geen toestemming geeft.
In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) staat dat een dokter
je niet mag behandelen zonder je toestemming. In deze wet staat ook dat de dokter alles in
begrijpelijke taal uit moet leggen, zowel mondeling als schriftelijk.”
De organisatie Privacy First heeft het volgende gezegd:
2: “Verplichte vaccinatie leidt tot inbreuk op integriteit van het lichaam.
De rechten op lichamelijke integriteit en onaantastbaarheid van het lichaam zijn onder
meer verankerd in onze Grondwet en in Europese verdragen. In de discussie omtrent het
vaccineren zou het dus moeten gaan over deze principiële benadering van de inbreuk op
de integriteit van het lichaam van de individuele burger.”
Het recht op onaantastbaarheid van het lichaam wordt ook in een aantal Internationale
verdragen bekrachtigd:
3):
 Universele verklaring over bio-ethiek en mensenrechten:
VN Artikel 3 – Menselijke waardigheid en mensenrechten 1. Menselijke
waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden moeten volledig worden
gerespecteerd. 2. De belangen en het welzijn van het individu moet prioriteit
hebben boven het enige belang van wetenschap of samenleving.
 VN Artikel 28 – Weigering van handelingen die in strijd zijn met de
mensenrechten, de fundamentele vrijheden en menselijke waardigheid:
Niets in deze verklaring mag worden geïnterpreteerd als implicerend voor een
staat, groep of persoon elke claim om deel te nemen aan een activiteit of om
een handeling uit te voeren die in strijd is met mensenrechten, fundamentele
vrijheden en menselijke waardigheid.
 VN Artikel 6 – Toestemming: elke preventieve, diagnostische en therapeutische
medische interventie mag alleen worden uitgevoerd met voorafgaande, vrije en
geïnformeerde toestemming van de betrokken persoon, op basis van adequate
informatie. De toestemming moet, waar gepast, uitdrukkelijk zijn en door de
betrokken persoon te allen tijde kunnen worden ingetrokken en om welke reden
dan ook zonder nadeel of vooroordeel.
Op basis van voorgaande is het overduidelijk dat een kind NIET zelf in staat is om
toestemming te geven voor een medische handeling en de onaantastbaarheid van zijn
lichaam te beschermen.
Tot slot wil ik wijzen op de Neurenberg Code, waarin een set van 10 ethische principes is
opgesteld. Het belangrijkste en eerste punt is: de vrijwillige toestemming van het individu
is absoluut essentieel.“De plicht en verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de
kwaliteit van de toestemming rust op elk persoon die het experiment initïeert, leidt of
ermee bezig is.”
Na het Neurenberg tribunaal zijn oa. ambtenaren, artsen en verpleegkundigen berecht,
bestraft en tot de dood veroordeeld voor hun rol in het initiëren, leiden of uitvoeren van
orders en maatregelen die leed hebben berokkend aan mensen en/of de dood tot gevolg
hebben gehad.
Als verpleegkundige, leerkracht, rector, manager heeft U persoonlijk de plicht en
verantwoordelijkheid, voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming bij de
initiatie, leiding of uitvoering van vaccinatiesessies op uw school of evenement.
De uitvaardiging van de WHO is in overtreding met de rechten van mensen zoals genoemd
in de Nederlandse Grondwet, Europese en Internationale verdragen.
Dit houdt in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent indien vaccinatie nadelige gevolgen
heeft voor kinderen die gevaccineerd worden zonder nadrukkelijke, vrijwillige en
geïnformeerde toestemming van hun ouders.
Feiten over vaccinaties 4):
1. Vaccinaties zijn onvermijdelijk onveilig heeft het Hogerhof in de VS besloten in
2011.
2. Flauwvallen, hartstilstand, stoppen met ademhalen, verlammingsverschijnselen,
ontwikkelen van een lichamelijke of mentale problemen of auto-immuun ziektes
en dood behoren tot bijwerkingen die zijn gemeld en gerapporteerd in registratie
systemen voor bijwerkingen na vaccinaties. In Nederland is dat het
Bijwerkingencentrum Lareb 5).
3. Er bestaat een ernstige onder rapportage van nadelige gevolgen die door
experts in de FDA en Harvard wetenschappers wordt geschat op 1 in 39
gevallen.
4. Vaccins zijn “NIET” onderzocht op carcinogeen (kankerverwekkend) of
mutageen potentieel, of potentiële schade op de vruchtbaarheid”- zoals
vermeldt in bijsluiters.
Ik geef nadrukkelijk geen toestemming dat mijn kind wordt
gevaccineerd. Indien u de aanwezigheid van mijn kind tijdens
een vaccinatiesessie interpreteert als toestemming, bent u in
overtreding en wordt u persoonlijk verantwoordelijk gehouden.

U kunt zich na ontvangst van mijn brief niet beroepen op gebrek
aan kennis.

Naam ouder:

Naam kind:
datum:
Tekenen ter kennisneming :

naam:
functie:
plaats:
datum:

handtekening:

 

 

1. https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvkl1oucfq6v2/vgrnblu821m2
2. https://www.privacyfirst.nl/over-ons/columns/item/1121-vaccinatie-en-inperkingrecht-op-lichamelijke-integriteit.html
3. http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
4. https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/Undeniable-Vaccination-Facts-for-Legislators.pdf
5. https://www.lareb.nl/nl/news/meldingen-van-bijwerkingen-na-vaccinaties-rvp-2017/

 

One thought on “Brief voor directeur van de school van uw kinderen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wees De Weerstand
error: Content is protected !!