ILLEGALE WIJZIGINGEN GRONDWET

Acht Grondwetsherzieningen en niemand die het ziet.

https://www.deblauwetijger.com/acht-grondwetsherzieningen-en-niemand-die-het-ziet/

Op 14 april heb ik de Commissie Binenlandse Zaken van de Tweede Kamer een bericht gestuurd over de acht grondwetswijzigingen die, zonder aan de kiezer te zijn voorgelegd, nu als nieuwe wetsontwerpen in zogenoemde tweede lezing voorliggen.

Alle leden van de commissie en alle plaatsvervangende leden (zo’n 70 namen) hebben mijn bericht ook direct gekregen. Ongeveer 10 antwoordden via een automatisch systeem. Niemand reageerde inhoudelijk!!

Op 22 april heeft Martin Bosma als voorzitter de wijzigingen er in moordend tempo doorgejast met de woorden “het is een tweede lezing, een formaliteit”. Geen enkele deelnemer aan de zogenaamde “vergadering” zei er iets over.

Mijn schrijven lag nu voor in de zogenaamde “vergadering” van 20 mei bij agendapunt 2:

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A00879

 

Op illegale wijze, want niet in vergadering zoals de Grondwet voorschrijft, en met gesloten publieke tribunes heeft de Tweede Kamer van alles via zoom-verbindingen zogenaamd “besloten”. De bijdragen in het verslag van de acht grondwetswijzigingen zullen net zo leeg verlopen. De tweede ronde van de Grondwetswijzigingen, waarvoor 101 stemmen nodig zijn, verwordt zo tot hamerstuk. De ganse oppositie zal al slaapwandelend zonder stemming de wetsvoorstellen de komende tijd aannemen, terwijl hier juist een kans ligt voor de Kamerleden zich te profileren en niet te doen alsof iedereen het met elkaar eens is. Het is geen gelopen race!!!

 

Grondwet, Artikel 66: 1. De vergaderingen van de Staten‐Generaal zijn openbaar.

Grondwet, Artikel 50: De Staten‐Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk.

Grondwet, Artikel 137:

  1. De wet verklaart, dat een verandering in de Grondwet, zoals zij die voorstelt, in overweging zal worden genomen.
  2. De Tweede Kamer kan, al dan niet op een daartoe door of vanwege de Koning ingediend voorstel, een voorstel voor zodanige wet splitsen.
  3. Na de bekendmaking van de wet, bedoeld in het eerste lid, wordt de Tweede Kamer ontbonden.
  4. Nadat de nieuwe Tweede Kamer is samengekomen, overwegen beide kamers in tweede lezing het voorstel tot verandering, bedoeld in het eerste lid. Zij kunnen dit alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
  5. De Tweede Kamer kan, al dan niet op een daartoe door of vanwege de Koning ingediend voorstel, met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen een voorstel tot verandering splitsen.

 

De hele gang van zaken is het ultieme bewijs dat de Staten-Generaal het Nederlandse Volk niet meer vertegenwoordigen.

 

Geen verkiezingscampagnes, valse verkiezingen, valse stembusuitslag, valse vaststelling door de stembureau’s, hoofdstembureau’s en het centraal stembureau, valse proces-verbalen, zonder debat en stemming legitimatie door oude Tweede Kamer, beëdiging van nieuwe Tweede Kamer die nu al 6 weken lang raaskalt over de eigen competenties.

 

Een regime dat sterker is dan ooit en onder het mom van pandemiebestrijding een nooit  gekende macht uitoefent over alle burgers.

 

Een regime dat met internationale en vaderlandsloze krachten samenspant om de vrije mens, Gods gelijkenis, af te schaffen en te vernietigen.

 

Nu is het zaak dat het Nederlandse volk zelf het gezag gaat uitoefenen.

 

De vernietiging van de stembiljetten moet vóór 30 juni worden verhinderd.

 

De kiezers moeten massaal toegang eisen tot alle vergaderingen van alle vertegenwoordigende lichamen.

 

De laatste kans om het technocratische absolutistische genocidale geweldsysteem af te wenden:

 

Potestas publica!

 

Dit bericht gaat ook weer naar meerderen. Wie mijn bericht aan de commissie van 14 april niet gehad heeft, gelieve zich even te melden, dan zend ik het na.

 

Contactopname wordt zeer op prijs gesteld. Samen sterk!

 

drs. O. T. V. Hendriks

Kiezer in Kieskring 18

 

Tel. 06-12248454

 

‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐

Op donderdag 20 mei 2021 12:57, Commissie BiZa <[email protected]> schreef:

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Anke Jansen

Commissieassistent
Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Griffie commissies Bestuur en Onderwijs
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

T +(31)70-3182008 | E [email protected] | I www.tweedekamer.nl

Vrijdag afwezig.

 

Nieuw in de Tweede Kamer? Voor meer informatie over het werk van de Kamercommissies in het algemeen en de commissie Binnenlandse Zaken in het bijzonder, zie de introductiedossiers te vinden op Binnenlandse Zaken | Plein2

 

Downloads

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wees De Weerstand
error: Content is protected !!